ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างชาติ

Mr.Marvin Cuizon
ครูอัตราจ้างต่างชาติ

Mrs.Dionisia M Sasiangdee
ครูอัตราจ้างต่างชาติ

Mr.Ryan Albert Argame
ครูอัตราจ้างต่างชาติ

Mrs.Suzette Wabe Rayat
ครูอัตราจ้างต่างชาติ