ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

นางอรชภา เสือรอด
ครูอัตราจ้าง

น.ส.ทิญากร อุทัยฉาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.จำนงค์ หอมยามเย็น

นางศิริภัทร กาฬภักดี

น.ส.ภัสสร เมืองวงษ์

น.ส.สุภัทรา เมธรรมสาร

น.ส.กัญญา รุ่งสว่าง

นายณัฐวุฒิ ธนคงพันธ์

นางสาวพุทธชาติ กาฬภักดี