ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นปฐมวัย

นางภิรมย์ จันทร์พ่วง
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นางจิตรา พลสุธรรม
ครู คศ.3

นางสาวปนิดา ไพโรจน์
ครู คศ.1

น.ส.สมสมร บุญมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

น.ส.สุมาลี สุดแก้ว
ครู คศ.1

น.ส.กานดา งามยิ่ง
ครูผู้ช่วย

น.ส.ฉวีวรรณ รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย

น.ส.บุบผา นภาดล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

น.ส.อทิยา มณีโชติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวพุทธชาติ กาฬภักดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางศิริภัทร กาฬภักดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

น.ส.จำนงค์ หอมยามเย็น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0