ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายธาดา ธิกุลวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวันเพ็ญ อ้นนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุกฤตา จงชาณสิทโธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายวิวัฒน์ พลายระหาร
ครู คศ.3

นางศรีรุ่งเรือง ตุลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางขนิษฐา อินพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวจารุวรรณ พิมพขันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

น.ส.เหมือนชนก จันทร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

น.ส.อรอนงค์ ศิลปชัย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

น.ส.ภัสสร เมืองวงษ์
ครูอัตราจ้าง