ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศิรินันท์ วรรัตน์กิจ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางอุบล ทรัพย์อินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสอิ้ง นาคใหม่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางปุณญารัตน์ หิรัญเลิศสันติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางวราพร จันทร์ลอย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายวรรณชัย เอ็นดู
ครู คศ.3

น.ส.บุศรา ทับทิมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

น.ส.ณัฐญา สมบุญ
ครู คศ.1

นางเจริญขวัญ พิกุลแก้ว
ครูผู้ช่วย

น.ส.ศศิวิมล สาระสุข
ครูอัตราจ้าง