ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนันทิยา คุยซอน
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายสวิท แช่มช้อย
ครู คศ.3

นางกุลกันยา มะลิสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางศิรินทร์รัตน์ เพ็งสวย
ครู คศ.3

นางจินตนา พลายบุญ
ครูผู้ทรงคุณค่า
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

น.ส.ดุสิตา ป้อมทอง
ครู คศ.2

น.ส.ศิริวิมล เกิดสมบุญ
ครู คศ.1

น.ส.นฤมล ฤทธิ์เดช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

น.ส.ฉัตรฤทัย พูลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายเอกพจน์ กาฬภักดี
ครูอัตราจ้าง