ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนงนุช สังข์นัครา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสมศรี พ่วงทอง
ครู คศ.3

นางสาวจิราภรณ์ ฟิตประยูร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายธนนันท์ อ้นนา
ครู คศ.2

น.ส.สุปวีณ์ ธัญญเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

น.ส.ภัทราพร เอี่ยมสอาด
ครู คศ.1

นายมานะ มาเสมอ
ครู คศ.1

น.ส.กนกวรรณ มานพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

น.ส.นิตยา เปียปิ่นทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายเศรษฐพล ภูอืด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

น.ส.สุนิสา อู่อรุณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

น.ส.กัญญา รุ่งสว่าง
ครูอัตราจ้าง