ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสมจิตร ศิลป์ประกอบ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุภาพ พุ่มสาขา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางศิวพร แช่มช้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

น.ส.ปัทมา พรเบ็ญจา
ครู คศ.2

นางพัชรา หงษ์โต
ครู คศ.2

นายสุทธิพงษ์ สุขเวศม์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

น.ส.อัจฉรา สะทองเพียน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายศกร คงบัน
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ ธนคงพันธ์
ครูอัตราจ้าง