ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางดลพรรธน์ ศิริมาศพิทักษ์

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจันทิมา อินสมตัว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสายพิณ สุทธิประสิทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางนรีนันทน์ วัดทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางเกศิณี ปรึกษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางเพ็ญผกา ป่าหลวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางธนัญญา เฉยดี

น.ส.วาทินี พรายแขวง
ครู คศ.2

นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี
ครู คศ.1