ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเลี่ยม ศรีโมรา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514-2517
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ เปรมทอง
ตำแหน่ง : รักษาราชการอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2519
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบล จิ๋วเจริญ
ตำแหน่ง : รักษาราชการอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2520
ชื่อ-นามสกุล : นางกุลวดี สุขสมศรี
ตำแหน่ง : รักษาราชการอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรเสริญ มิ่งสมร
ตำแหน่ง : รักษาราชการอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ ชัชวัชวิมล
ตำแหน่ง : รักษาราชการอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ พิมจุฬา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ พิมจุฬา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533 -2555
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา เงินแพทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธ.ค. 55 - จนถึงปัจจุบัน