ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.อนุชา เงินแพทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมนัส อินสมตัว
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

ว่าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

ว่าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางจิตรา พลสุธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ