ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใหม่
ใหม่
แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. 1+2
3
4
5

2. 6+3
7
8
9

3. 4+5
9
8
6

4. 4+2
6
8
7

5. 9+1
12
10
11

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: