ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การย่อความ
การย่อความ

 

ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็นจดหมายส่วนตัว
จดหมายลาป่วย
จดหมายสมัครงาน
จดหมายสั่งซื้อสินค้า
จดหมายถามทุกข์สุขเพื่อน

2. ข้อใดไม่ใช่หลักในการเขียนจดหมายกิจธุระ
ใช้กระดาษสีสุภาพ
ใช้ภาษาที่เป็นกันเอง
จ่าหน้าซองชัดเจน
เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย

3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเนื้อหาของจดหมายธุระกิจ
ขอลาหยุดเพราะมีธุระจำเป็น
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เล่าเรื่องราวเหตุการณ์
ขอความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ

4. การเขียนบันทึกความรู้จากการฟังไม่ต้องใส่รายละเอียดในข้อใด
เวลาที่บันทึก
หัวข้อเรื่อง
วันที่บันทึก
ชื่อผู้บันทึก

5. ข้อใดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจดบันทึกความรู้
จดทุกคำพูด
จดให้สั้นที่สุด
ใช้ภาษาให้สละสลวย
จับประเด็นสำคัญให้ได้

6. ข้อใดไม่ใช่หลักในการเขียนย่อความ
บอกที่มาของเรื่อง
ยกข้อความเดิมมาโดยไม่ต้องแก้ไขสำนวนภาษา
ใช้สำนวนภาษาที่กระชับ
นำเฉพาะส่วนที่เป็นใจความสำคัญมาเขียน

7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการย่อความ
ถ้าข้อความเดิมใช้ราชาศัพท์ให้เปลี่ยนเป็นคำสามัญ
ถ้าข้อความเดิมเป็นร้อยกรองให้เปลี่ยนเป็นร้อยแก้ว
ถ้าข้อความเดิมไม่มีชื่อเรื่อง เมื่อย่อความต้องตั้งชื่อเรื่องเอง
ถ้าข้อความเดิมใช้คำสรรพนามบุรุษที่1 ต้องเปลี่ยนเป็นบุรุษที่ 2

8. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการย่อความ
เขียนคำนำตามรูปแบบ
จับใจความสำคัญของเรื่อง
อ่านเรื่องให้เข้าใจถ่องแท้
เขียนเรียบเรียงใหม่โดยใช้ภาษาง่ายๆ

9. เนื้อความที่ย่อจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใดเป็นสำคัญ
ความสั้น-ยาวของเรื่อง
ความสามารถของผู้ย่อ
สำนวนภาษาในการย่อ
ใจความสำคัญของเรื่อง

10. ข้อใดเป็นลักษณะการย่อความที่ดี
เก็บสาระสำคัญของข้อความเดิมได้ครบถ้วน
ย่อเนื้อความได้สั้นที่สุด
ย่อเนื้อความได้หลายหน้า
มีส่วนสรุปที่ให้ข้อคิดของเรื่อง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง