ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำเปรียบเทียบ 2
คำเปรียบเทียบ 2

 

ใหนักเรียนเติมคำเปรีบยเทียบให้ถูกต้อง

1. แดงเหมือน...............

2. หนักเหมือน................

3. มืดเหมือน..............

4. ยุ่งเหมือน...................

5. สูงเหมือน.................

6. เร็วเหมือน.............

7. ใสเหมือน..............

8. ไวเหมือน...............

9. ช้าเหมือน.................

10. สวยเหมือน....................

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง