ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ราชาศัพท์2
ราชาศัพท์2

 

ให้นักเรียนเลือกคำราชาศัพท์ให้ตรงกับคำที่ให้มา

1. ใบหน้า
พระพักตร์
องคุลี
พระทนต์
พระศอ

2. นิ้วมือ
พระกรรณ
พระทัย
พระปราง
พระองคุลี

3. พระชงฆ์
มือ
แข้ง
หู
จมูก

4. พระปราง
ลิ้น
ขน
แก้ม
ดวงตา

5. ศีรษะ
พระเศียร
พระพักตร์
พระนาสิก
พระหทัย

6. จมูก
พระชงฆ์
พระนาสิก
พระทนต์
พระเนตร

7. พระเนตร
หู
ปาก
ดวงตา
ฟัน

8. พระชิวหา
ปาก
คอ
หู
ลิ้น

9. หู
พระกรรณ
พระทนต์
พระชานุ
พระเศียร

10. ฟัน
พระปราง
พระชิวหา
พระทนต์
พระนาสิก

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง