ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2558
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
 
ระดับปฐมวัย             ชาย 131 คน   หญิง 118  คน   รวม 249 คน
ระดับประถมศึกษา      ชาย 646 คน   หญิง  662 คน   รวม 1308 คน
รวมทั้งสิ้น                ชาย 777 คน    หญิง 780 คน    รวม 1557 คน