ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ          :    1.จัดการเรียนรู้นำไปสู่ความเป็นสากลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                          

                       2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3. โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 4. จัดระบบการวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์    :     1. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามสมรรถนะ และตามลักษณะพึงประสงค์ของ

                           มาตรฐานการศึกษาชาติ

                                   2. นักเรียนมีคุณธรรม นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต            

                                    เพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติ

                                   3.  มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM )

                                   4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าระดับประเทศ