ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

—   วิสัยทัศน์   :    โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  จัดการศึกษาตามมาตรฐานชาติ      

—                              มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุ่งให้นักเรียน                  

—                              มีคุณธรรมนำความรู้สู่ปฏิบัติ  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                       

—                              และมาตรฐานโรงเรียนดีประจำตำบล
 
 
ปรัชญา         :    มุ่งคุณธรรม  นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง