ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน - คือ ดอกลีลาวดี
 
สีประจำโรงเรียน- คือ สีน้ำเงินชมพู
 
 
สัญลักษณ์โรงเรียน
 

—      เอกลักษณ์     :    แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

—      อัตลักษณ์      :    มุ่งศึกษากล้าแสดงออก