ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  เดิมชื่อ  โรงเรียนด่านช้าง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาล   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2543  ในโครงการเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลมหามงคล  แต่เดิมโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านด่านช้าง  หมู่ที่ 1  ตำบลด่านช้าง  อยู่ติดกับคลองกระเสียว  เมื่อมีการสร้างอาคารถาวรในพื้นที่บริเวณหน้าตลาดด่านช้าง ซึ่งได้อพยพนักเรียนมาเรียนที่ตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2514 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 มีจำนวนนักเรียน 176 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2514 ได้ยุบโรงเรียนวัดด่านช้างเดิมมาเรียนรวมกัน (ต่อมาภายหลังได้แยกไปตั้งโรงเรียนวัดด่านช้างในปัจจุบัน)  มีการพัฒนาทั้งอาคารสถานที่ มีจำนวนนักเรียนสูงสุดถึง 1,507 คน  มีอาคารเรียน 5 หลัง จำนวน 42 ห้องเรียน มีครูตาม จ.18 จำนวน 58 คน นักการภารโรงประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 10 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดศูนย์การเรียนที่สำคัญ 22 ศูนย์

 

ขนาดและที่ตั้ง

                ขนาด                     เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่

                ระดับการศึกษา    เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                ที่ตั้ง                        หมู่ที่ 1  ต.ด่านช้าง  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี

 

                สภาพชุมชน

                ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนมี 2 ตำบล คือ ต.ด่านช้าง  มีหมู่ที่ 1 , 10 และ 11 ต.หนองมะค่าโมง หมู่ที่ 5 , 12 , 17 , 18 , 19 , 21

                ลักษณะชุมชน เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท กล่าวคือ ในส่วนของตัวตลาดด่านช้าง หมู่ที่ 5 , 17 , 18 , 19 ต.หนองมะค่าโมง และหมู่ที่ 1  ต.ด่านช้างเป็นลักษณะเมือง ส่วนที่เหลือจะเป็นลักษณะชนบทมีอาชีพด้านการเกษตรและรับจ้าง

แผนที่โรงเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.08 KB
แผนที่โรงเรียน2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.43 KB